Home

Chestionar integritate

CHESTIONAR I. Atitudinea față de măsurile anticorupție. Transferul de informații intra instituțional. 1) În cadrul CAS BV se aplică măsuri anticorupție? 1.Da 2. Nu 3. NS/NR Dacă ați răspuns cu NU sau NS/NR, vă rugăm să treceți la Q.3 CHESTIONAR I. Atitudinea față de măsurile anticorup Aveți cunoștință despre avertizorul de integritate? 1.Da 2.Nu 3.NS/NR 36) În instituția dumneavoastră există o persoană desemnată, responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti www.anfp.gov.ro; tel: 0374 112 726, 0374 112 714; fax 021 312 44 04 CHESTIONAR cu privire la activitatea de consiliere etică în cadrul ANFP 1. În cadrul ANFP a fost desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită? Da Nu Nu ști

Stimați cetățeni, În vederea realizării unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale, vă rugăm ca, în calitatea dumneavoastră de beneficiari ai serviciilor publice ale municipalității, să completați următorul chestionar.Acest chestionar are rolul de a cunoaște părerea dumneavoastră cu privire. Chestionar pentru cursanții masteranzi (imprimați pe hîrtie acest chestionar și predați-l după ce ați bifat căsuțele corespunzătoare) I. Cum apreciați cursul de Etică și integritate academică; Conduita cercetării și scrierea academic ă, după.

 1. Chestionar percepție măsuri anticorupție în Raionul Călărași. 27 aprilie 2021; Știri; Chestionarul este realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului - CReDO în cadrul proiectului Progrese și impedimente în consolidarea integrității în raioanele Orhei și Călărași, implementat în cadrul Programului de.
 2. Chestionar (model) Planul procesului (model) / Evaluarea integrităţii instituționale / Recomandări pentru grupurile de lucru / Model Plan de Integritate . Model Plan de Integritate 24.09.2013 . Model Plan de Integritate . Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198 . Tel:.
 3. CHESTIONAR DE EVALUARE A STADIULUI DE IMPLEMENTAREA A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL. ISTANDARD 1 ETIC, INTEGRITATE SNIMVJ asigur condiiile necesare cunoaterii de ctre angajai a reglementrilor care guverneaz comportamentul, prevenirea i raportarea neregulilor

Agenția Națională de Integritate a lansat noua platforma online e-DAI, prin intermediul căreia, sutele de mii de funcționari publici, demnitari și alte categorii prevăzute de lege își vor completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în format digital. mai mult ». 10 mai 2021 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Agenția Națională de Integritate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin, în acord cu prevederile articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din - REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al parlamentului european și al consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și.

Administrația Fondului Imobiliar Chestionar transparență

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE ŞI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU MINISTERUL ECONOMIEI SI UNITATILE AFLATE IN SUBORDINEA, COORDONAREA SI SUD AUTORITATEA ACESTUIA - - I.S.C.I.R. - Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori relevanţi 1. Cod etic/deontologic/de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită Număr de sesizări privind încălcări al Vă informăm că prin completarea acestui chestionar dobândiţi calitatea de avertizor de integritate, în sensul Codului de Etică și Conduită Profesională şi al Procedurii de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy) ambele. Integritate (ANI) Pentru toate categoriile de aleși locali Conform articolului 75 din Legea 393/2004, aleșii locali au un interes personal3 într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea genera un beneficiu sau un dezavantaj pentru: - propria persoan

Etică Și Integritate Academică: Chestionar De Evaluare a

1. Scopul acestui Ghid de integritate în cercetarea științifică, denumit în continuare Ghid, este de a contribui la consolidarea științei responsabile, a valorilor și a bunelor practici de integritate la nivelul comunităților de cercetare științifică care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare din România. 2 3 /16 1. SCOPUL POLITICII Prezenta Politică stabileşte modul de administrare a conflictelor de interese în cadrul EximBank prin identificarea, gestionarea şi raportarea conflictelor de interese potenţiale şi actuale, în care se po

Procedură de etică și integritate pentru personalul din Primăria municipiului Deva și al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Deva ~2018~ Proiect cofinan țat din Fondul Social European prin Programul Opera ț ional Capacitate Administrativă 2014 -2020 Rapoarte. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020. Descarca documentul; Cerere tip - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentul; Reclamaţie administrativă în cazul unui răspuns negativ - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentu

Chestionare Etică și Integritate Academică în UB. Universitatea din București continuă eforturile de dezvoltare a culturii eticii și integrității în mediul academic. În acest sens, iată câteva demersuri și cercetări care au drept obiect această problematică: Profesorul Dumitru Sandu și grupul pe care l-a coordonat au realizat. În înţelesul prezentului Cod etic şi de integritate, expresiile şi termenii prevăzuţi la art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi la art.3 din Legea nr. 571

Proces verbal - t8 decembrie 2020 Proces verbal - 19.12.2019 Proces verbal - 17.12.2018 Proces verbal - 19.12.2017 Proces verbal - 19.12.2016 Proces verbal - 19.12.2015 Ghid incompatibilitati si conflict de interese 2017 Procedura de sistem privind avertizarea in interes publi Anexa 4.1. - Chestionar de autoevaluare Anexa 4.2. - Situatia sintetica rezultate autoevaluare Anexa 4.3. - Raport sistem de control intern managerial Codul etic si de integritate Dispozitie Comisia de monitorizare Dispozitie Numire Consilier Etic Dispozitie Numire Responsabil registru de riscuri Fisa de implementare Standardul

Chestionar privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale, parte a proiectului Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică Chestionar -Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația public

Bună ziua, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică, cod SIPOCA 61. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul. Facem precizarea ca Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei este colectorul informatiilor din chestionar, prin Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice care implementeaza proiectul Consolidarea sistemelor de integritate- cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica cod. CHESTIONAR privind identificarea nevoilor administrației publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020 Perioada de administrare: 20 septembrie - 31 octombrie 2017 Chestionarul a fost elaborat de MDRAPFE prin DIBGPP în cadrul proiectului cu titlul: Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategi

Chestionar percepție măsuri anticorupție în Raionul

Compartimentul de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS) va distribui în toate spitalele din România chestionare ce privesc integritatea cadrelor medicale în relaţiile cu pacienţii, acestea urmând a fi ataşate la fişele de control. Coordonatorul Compartimentului de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Cristian Petcu, în cadrul conferinţei Strategia. CHESTIONAR DE EVALUARE Cum arată școala online? Expert Forum (EFOR) dorește să vină în sprijinul profesorilor în aceasta perioadă de criză cu resurse utile. Dar, pentru aceasta, avem nevoie să știm cum s-a transformat școala în ultimele câteva săptămâni, de la suspendarea orelor la clasă. Aceste informații ne ajută să.

Model Plan de Integritate Recomandări pentru grupurile

 1. istrația Fondului Imobiliar | Integritate. La nivelul AFI unele din principalele obiective de activitate sunt promovarea eticii şi a integrităţii, întreprinderea de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei / abuzurilor profesionale şi exercitarea unui ansamblu de operaţiuni de monitorizare, verificare şi control a.
 2. Studiul, pe bază de chestionar on-line, a avut drept subiecți studenții și profesorii din Universitatea din București. Putem deriva din el un răspuns și la întrebarea Cum stă comunitatea UB la capitolul etică și integritate? Din păcate, nu. Veți găsi în acest studiu, aș
 3. istrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupției în ad
Primaria Comunei FarcasaGalerie Foto Radiologie – Spitalul Tulcea

chestionar autoevaluare - [DOCX Document

CHESTIONAR DE FEED-BACK MulŃumim tuturor celor prezenti la evenimente. Pentru ca opiniile dumneavoastra conteaza pentru noi, va rugam să completati urmatorul formular de feed-back: 1. ConsideraŃi că evenimentul s-a ridicat la nivelul aşteptărilor dvs. ? Acordati o nota d 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8. Număr de activităţi de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12

Agentia Nationala de Integritat

 1. istratie publice pentru implementarea SNA 2016-2020. Plan de integritate Primaria Cocorastii Colt. Raport stadiu implementare SNA Comuna Cocorastii Colt an 2017
 2. cercetare: analiza pe documente și chestionar. Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul d
 3. I. MEDIUL DE CONTROL Standardul 1 - Etica, integritate. A fost comunicat personalului un cod de conduita, care stabileste reguli de comportament etic în realizarea atributiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât si celui de executie din cadrul compartimentului
 4. istraȚia publicĂ localĂ din judeȚul vrancea cod sipoca 445 / mysmis 118788 CHESTIONAR ( descarcă PDF ) Având ca scop realizarea unui sondaj de opinie la nivelul cetăţenilor dar şi al personalului din instituţiile şi autorităţile publice pe aspecte legate de corupţie în cadrul procesului de.
 5. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite 5. Consilier de etică Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 6. Acasă Chestionar Service . Descarcați chestionarul de service de aici. 1. Completati chestionarul descarcat anterior. 2. Salvati fisierul cu modificarile aduse de dumneavoastra. 3. Apasati butonul UPLOAD de mai jos, selectati fisierul cu chestionarul completat. Informare de integritate Cookie settings ©2021 Konica Minolta Business.
Galerie foto Realizari din investitii – Spitalul Tulcea

Direcţia Generală de Integritate. 0212115560. Locatie. Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice. Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice. 0213191476. Locatie. Direcția Generală Coordonare Control Fiscal. 00 Prețuri de transfer și procedura amiabil. Chestionar anticoruptie Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice, implementeaza proiectul cu titlul: Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica, cod SIPOCA 61

Declaratie - Integritat

Chestionar Evaluare Platforma MOODLE Vă rugăm să răspundeți la acest chestionar referitor la utilizarea platformei MOODLE în cadrul cursurilor de Master la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) Chestionar 1 Chestionar adresat angajaților MLPDA, ANFP, ANRSC, ISC, INA, ANCPI, ANL, CNI Chestionar 2 Chestionar adresat angajaților de la nivelul primăriilor și consiliilor județene și aleșilor locali DIBGPP Direcția integritate, bună guvernare și politici publice INA Institutul Național de Administrați

Avertizare de integritate « FISE Electrica Ser

integritate (morală). Dimensiuni ale integrității: profesională, educațională, intelectuală, academică Prelegere și dezbatere Studenții primesc un chestionar cu 6 întrebări relevante pentru viziunea lor asupra eticii și integrității academice. Percepția onestității/lipsei de onestitate în mediul academic În raportul său anual, redactat pe baza unui chestionar adresat parlamentarilor şi asistenţilor lor, autoritatea IPSA menţionează că a primit cereri în vederea majorării indemnizaţiilor deputaţilor destinate colaboratorilor lor, din cauza creşterii volumului de muncă legat de Brexit Întrebări și răspunsuri privitoare la etica și integritatea academică. 1. De ce am nevoie de etică? Etica te ajută să formulezi întrebări cu privire la ce este corect - ce ar trebui să faci - în situația în care apare o dilema etică în activitatea de student de zi cu zi ți să iei deciziile cel etica-si-integritate. În cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești sunt promovate și aplicate valorile și principiile care guvernează etica personalului, acestea putând fii consultate accesând CODUL DE CONDUITĂ al personalului contractual ().Pentru lamuriri privind aceste valori și/sau orice alte informații privind etica și integritatea, personalul angajat se poate adresa direct. Ghid Bune Practici Ghidul de Bune Practici în domeniul prevenirii corupției și a conflictelor de interese Chestionar SNA Chestionar - Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică Raport de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 Raport de monitorizare a implementării.

Integritate - Destinat informării, educării și promovării

În înţelesul prezentului Cod etic şi de integritate, expresiile şi termenii prevăzuţi la art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi la art.3 din Legea nr. 571 Fișiere atașate CASGJ_Plan_Integritate_2016_2020.pdf Pliant DGA - MIHAI A PREFERAT SA TACA, TU ALEGE SA VORBESTI. SPUNE NU CORUPTIEI!.pdf Pliant DGA - NU DA, NU PRIMI SPAGA!.pdf Chestionar autoevaluare SNA 2018 (CAS Gorj - nr.16915_01.11.2018).pdf Chestionar autoevaluare SNA 2019 (CAS Gorj - nr.16826_08.11.2019).pdf Chestionar autoevaluare SNA 2020 (CAS Gorj - nr.16914_15.10.2020).pd (chestionar de evaluare) - 8. Număr de activităţi de formare 0 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 0 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 0 11. Nr. de avertismente de integritate emise 0 12. Nr. de conflicte de interese prevenite 0 13

Dan Doboș | Orchestra Populara Rapsozii BotosanilorRezultat final – concurs Asistent medical – UAMSPRezultatele la proba scrisa pentru concursul de AsistentRezultat final privind selectia dosarelor pentru ocuparea

Good Life Survey este un chestionar gratuit online. Rezultatele sunt oferite gratuit. Nu necesita cont sau inregistrare. Puteti completa chestionarul pe site-ul zonepositive.com. Dupa completare, veti primi rezultatele. chestionar online CMBRAE - Site oficial. Stimați părinți/tutori legali, În perioada 05 iulie-13 august 2021, activitatea Serviciului Evaluare Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este suspendată, personalul aflându-se în concediu de odihnă. În această perioadă nu vor fi efectuate evaluări psihoeducaționale, nu se vor depune dosare și. Florin Ionel Moise a fost numit miercuri, în plenul Senatului, pentru un mandat de patru ani, ca preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. În favoarea lui Moise au votat 78 de senatori, înregistrându-se şi opt abţineri. Noul preşedinte a rostit jurământul.. Misiunea Compartimentului Audit Intern din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (DAST) Desfăşurarea unei activităţi funcţional independente şi obiective, de calitate, în conformitate cu prevederile legale specifice auditului public intern, exercitată ca o formă de control intern, care dă asigurări și consiliere conducerii în vederea asigurării. Articole din Integritate scrise de Nastas Nicu. Vineri,1 ianuarie,Rusia a suspendat exporturile de petrol în Belarus,stopînd astfel activitatea rafinariilor din acea zonăeveniment care ma facut să scriu acest articol în care voi încerca să prezint şi poate chiar să comentez politica externă a Rusiei faţă de statele postsovetice si faţă de R.Moldova în particular