Home

Care din următoarele instituții controlează modul de finanţare a activităţilor uniunii

Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor Uniunii. O persoană fizică sau o întreprindere care consideră că a avut de suferit de pe urma acțiunii sau a lipsei de acțiune din partea unei instituții UE sau a angajaților acesteia se poate adresa Curții în două moduri: indirect, prin intermediul. 1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia 1; 1Aşa cum este definită la cap. 2.1 din Comunicarea CE privind aplicarea normelo

activităţilor care decurg din obligaţiile asumate prin Tratatul de evaluează şi controlează modul de asigurare a asistenţei medicale profilactice şi curative la nivel teritorial; b) organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a actele normative care regelementează modul de derulare şi finanţare a Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din EURI care, după selectarea/ contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de mică sau mijlocie. Suport de curs Manager cu aplicare in finanțarea invațamantului superior. Oana Chirica. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Suport de curs Manager cu aplicare in finanțarea invațamantului superior

8) controlează din însărcinarea prefectului modul în care structurile locale ale M.A.I. îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor pe teritoriul localităţilor din judeţ Despre noi. Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a.

1 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Sprijin pentru antreprenori români în Europa I. Dispoziții generale Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită Sprijin pentru antreprenori români în Europa, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), Axa Prioritară 3 Creştere Inventarierea legislației și jurisprudenței din perioada 2013-2017, de interes pentru evaluare, va implica strângerea de informații despre cadrul normativ actual (inclusiv strategii aprobate prin hotărâre a guvernului) și soluțiile pronunțate de instanțe în spețe relevante, urmată de stabilirea modului în care Legea nr. 7/2004. De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu. 3 (12) IMM - întreprindere cu mai puţin de 250 de persoane angajate şi care are o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale de până la 43 de milioane de euro; (13) beneficiarul finanțării nerambursabile - entitatea care va fi selectată ca beneficiar în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2014 denumite.

(DOC) UNIUNEA EUROPEANA Alexandra Ene - Academia

Art. 8. (1) Compartimentul Control este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, subordonat direct președintelui consiliului județean, care desfășoară o activitate de verificare și evaluare a modului în care sunt respectate şi aplicate de către aparatul de specialitate a prevederilor legale precum și a sarcinilor stabilite în. Un program de formare destinat conducătorilor de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice - analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la.

Art.7 Consiliul local aprobă Regulamentul de Organizare şi de Funcţionare a aparatului de specialitate, stabileşte competentele şi atribuţiile personalului, în condiţiile prevăzute de lege. Art.8 Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare de competenţă, unele din. Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii legate de proceduri de achiziţii derulate din alte surse de finanţare decât bugetul de stat:. a) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din. 6) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: a) subvenţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat; b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale Art. 8 - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează la nivel local implementarea activităţilor care decurg din obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătăţii

g) întocmeşte documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, și documentele suport ( Strategia de contractare și declarația privind persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cei cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de. 3.1.3.1 ÎNCADRAREA CERERII DE FINANŢARE ÎN FUNCŢIE DE PRE-SCORING Cererea de Finanţare se verifică din punct de vedere al eligibilității și al criteriilor de selecţie, în cazul în care auto-evaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de Finanțare

CuvântînainteStimaţi cititori,Curtea de Conturi a României, înfiinţată prin Legea pentruCurtea de Conturi din 24 ianuarie 1864, este de aproape unsecol și jumătate gardianul utilizării banului public și al administrăriipatrimoniului public în România.Deși de-a lungul istoriei Curtea de Conturi a avut mai multeforme de organizare, misiunea ei rămâne aceeași, respectivde. Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului. Legislație. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului- Municipiul Bucureşti: - Constituţia României, republicată; - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş este elaborat în temeiul dispozițiilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - cu modificările şi completările ulterioare. Anexa la Hotărârea Consili.. Studiile din ultimii ani au evidențiat faptul că participarea femeilor în calitate de membrii în întreprinderile sociale și/sau în conducerea acestora poate constitui calea prin care s-ar.

Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/ contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de mică sau mijlocie. Textul integral și actualizat pănă la data de 2007-07-28 al documentului LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământulu

Organizare şi atributii - Ministerul Justitiei. HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei - actualizată la data de 26 iunie 2018. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului. (1) Orice cetăţean al Uniunii care îşi are reşedinţa într-un stat membru şi care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care îşi are reşedinţa în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat. Acest drept se va exercita în condiţiile adoptate de. a) consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt, cu rol de decizie în domeniul administrativ, care este format din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administraţia publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care se află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor.

Cum Primesc Finanţare Nerambursabilă Prin Fead

Ideile de afaceri vor fi propuse pentru initierea unei activitati independente nonagricole, in mediul urban, reprezentand orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de bunuri şi servicii pe o piaţă concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare a acesteia, inclusiv persoane fizice care. Costul oricărui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a. financiar 2014-2020, pentru anul 2019, Inspecţia Muncii a avut aprobată suma de 120 mii lei, din care nu s-au efectuat plăți. La titlul X Alte cheltuieli, pentru anul 2019, Inspecţia Muncii a avut aprobată suma de 982 mii lei, din care s-au plătit 952,93 mii lei Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. :autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi. e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistenţă socială; f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora

(PDF) Suport de curs Manager cu aplicare in finanțarea

  1. De asemenea, în același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat. În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se.
  2. (3) În caz de vacantare a funcţiei de consilier de conturi, în situaţiile prevăzute la art.56 din Legea nr.94/1992, republicată, până la numirea unui nou membru al Curţii de Conturi de către Parlament, plenul Curţii de Conturi desemnează un consilier de conturi care să preia, temporar, atribuţiile de şef de departament al.
  3. energetică - ramură a economiei naționale care include următoarele sectoare Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii este Agenţia Naţională monitorizează și controlează, în modul și în limitele prevăzute de prezenta lege și de legile.

IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 (#M6). #M6 ART. IX. Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din instituţiile şi autorităţile publice, în temeiul actelor normative prevăzute la art. I - VIII. #CIN 4.2 CAP. 3 Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană ansamblu ori montaj sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea şi a altor activităţi similare se va avea în vedere data de începere. ANUNȚ privid inițierea, organizarea și desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie. Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu 30.12.2016, consultarea publică de către autoritățile și instituțiile interesate a proiectului Legii privind activitatea băncilor și a societăților de investiții (în continuare - proiectul de lege) controlează, din dispoziţia prefectului, modul în care structurile locale ale M.A.I. îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor pe teritoriul localităţilor din judeţ; urmăreşte modul de aplicare de către autorităţile. Ordonanţă de urgenţă 41. 2014-06-18. Guvernul României. privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Monitorul Oficial al României nr 472 din 2014-06-2

Degeaba vă ascundeţi de un virus şi investiţi atâta bănet contra acestuia, dacă nu lepădaţi matricea demonică din voi, ticsită cu toate molimele, răutăţile, vicleniile, urâţeniile, toxinele şi amăgirile demonice, dimpreună cu satana- din care izvorăsc mereu roadele dezavuate în Rom.1/18-32, Gal.5/20 şi etc De acestea, dar şi de alte excremente demonice, puse în inima. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. (6) În condițiile prevăzute la art.3 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/1108, Banca Națională a României poate solicita unei instituții de plată ori unei instituții emitente de monedă electronică autorizate în alte state membre care desfășoară activitate pe teritoriu

Regulament de organizare și funcționare - Instituția

Programul Start-up Nation isi propune acordarea de finantari nerambursabile in valoare de 200.000 RON ( aprox. 43.000 Euro ) pentru un numar de 10.000 de firme infiintate dupa 30 ianuarie 2017.. Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare. Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru vă oferă informaţii despre programele de finantare active, iniţiativele europene, drepturile de care beneficiaţi în calitate de cetăţean al Uniunii Europene şi sprijin în soluţionarea problemelor întâmpinate în exercitarea acestor drepturi. Centrul face parte dintr-o reţea ce cuprinde 500 de centre la nivelul Uniunii Europene

personalul încadrat cu contract individual de muncă, prevederile prezentului regulament se completează cu cele ale Codului muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă şi modul în care se efectuează controlul aplicării. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de Finanţare şi capitolul V din Planul de Afaceri. 2.5. Modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019, privind CODUL ADMINISTRATIV . ARTICOLUL 173 (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de. Asigurarea secretariatului Comisiei de atribuire denumiri a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor stabilite de Ordonanţa de Guvern nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza art. 6 şi 9 din Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de.

Despre noi - Autoritatea Electorală Permanent

atinge, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai prestigioasă şcoală de ingineri din România cu o vechime de 197 ani. În 1818 se deschide prima Şcoală tehnică superioară cu predare în limba română şi se predau primele cursuri de ingineri, la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti care, în 1832, este reorganizată în. 18. Întocmește contracte de finanţare nerambursabilă ce urmează a fi încheiate cu asociaţii, instituţii publice, O.N.G.-uri, cluburi sportive din judeţ care desfăşoară acţiuni din domeniul cultural, sportiv, de tineret şi unităţi de cult, care au fost declarate eligibile, conform hotărârilor de Consiliu Județean de aprobare a. CAP. 3 Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri. ART. 124^1 Definiţia beneficiarului efectiv. ART. 124^2 Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor. Reglementarea activităţilor din sectorul de gaze naturale Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, cu completările ulterioare, referitoare la.

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul

Din finanțarea totală a ediţiei a 11-a, 164.000 lei sunt destinați sportului, 120.000 lei domeniului artelor și 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani și au depășit vârsta majoratului. În cei 11 ani de. i) Monitorizează modul de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an, conform H.G. nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor conţine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 6 și 8, precum şi suma individuală de plată. (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin În cazul în care nu sunt aplicabile prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis, proiectele finanţare în cadrul POR 2014-2020 pot fi proiecte generatoare de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a.

LEGEA SĂNĂTĂŢII - Proiect TITLUL II PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE. LEGEA SĂNĂTĂŢII - Proiect . TITLUL . V. I. TRANSPLANT. LEGEA SĂNĂTĂŢII - Proiect . TITL analizează și, după caz, avizează, din perspectiva legalității, următoarele acte elaborate în cadrul Agenției: proiectele de decizii ale directorului general, dispozițiile privind aspectele de resurse umane, aplicarea sancțiunilor disciplinare, actele care pot atrage răspunderea patrimonială a Agenției, protocoalele de cooperare. În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, întreprinderile înființate în cadrul proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare/planurilor de afaceri în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de.

sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz CAPITOLUL I - PREVEDERI GENERALE. Art. 1. - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Moisei a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora se desfășoară activitatea specifică Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: sisteme aplicative şi fluxuri informaţionale de care depinde derularea activităţilor de evidenţă. Antreprenor in Economia Sociala Varianta1. Caricato da. Mihaela Zlataru. 0 valutazioni Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti) 6 visualizzazioni 63 pagine. Informazioni sul documento. fai clic per espandere le informazioni sul documento. Titolo originale. Antreprenor-in-Economia-Sociala-Varianta1

Conform Ordinului de cheltuieli eligibile aprobate pentru operaţiunea 1.3.3 din cadrul Axei Prioritare 1 a POS-CCE, cheltuielile salariale (acolo unde astfel de cheltuieli sunt eligibile) se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile POS CCE şi din fondurile. Strategia de finanţare din surse interne are în vedere, în principal, emisiuni de titluri de stat denominate în lei, respectiv certificate de trezorerie, cu scadenţe pe termen scurt (3, 6 şi 12 luni), şi obligaţiuni de tip benchmark cu scadenţe pe termen mediu şi lung în funcţie de cererea existenta în piaţă şi ținând cont de. Articolul 4. Categoriile entităților și grupurilor. (1) Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii: a) totalul activelor - 5600000 de lei; b) veniturile din vînzări - 11200000 de lei; c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune - 10 b) controlează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune directorului executiv măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu; c) controlează modul de derulare la nivel local a.

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul. ARTICOLUL 18 1 (1) Folosirea sau prezentarea cu rea‑credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi d) evaluează periodic performanţele profesionale şi modul în care se desfăşoară activităţile specifice structurilor aflate în subordine, din punct de vedere al conformităţii cu procedurile specifice de lucru şi propune spre aprobare inspectorului general al I.S.C. metodologii, proceduri şi obiective ale activităţilor specifice. Textul integral și actualizat pănă la data de 2008-11-20 al documentului LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământulu Controlează activitatea din şcoli - modul de gospodărire a acestora şi ia măsurile care se impun pentru desfăşurarea acestui serviciu public; Este vicepreşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi în caz de necesitate ia măsurile care se impun

Regulament de organizare și de funcționare al aparatului

REGULAMENTUL. de organizare și funcţionare al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi. Administratia publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei comunităţi distincte, recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de puterea legiuitoare (2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare. Un document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei agricole fară personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivate, ogoarelor, suprafaţa cultivată cu legume.

AUTORITATEA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE (competenţe): Art.44 Directorul general, Directorul executiv, Şeful Serviciului şi Şeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele competențe principale: a) Reprezintă și angajează instituţia numai în limita atribuțiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a. Criteriile de eligibilitate sunt preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR-AM-PNDR, la acestea fiind adăugate condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația europeană, Cap.8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea Cadrului general de implementare a măsurilor programului național de. Nu e o producţie mare faţă de ceea ce ar trebui. Problema apare din modul în care se lucrează terenurile şi din faptul că problema comasărilor de proprietăţi nu a fost rezolvată. Mai mult de jumătate din terenurile agricole sunt lucrate cu tehnologii învechite, neproductive (4) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul, stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Art. 79

Regulament de funcţionar

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice/ întreprinderii care prestează servicii de interes economic general, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Planului de afaceri, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor 60. Modul de întocmire, de avizare, verificare şi recepţie a documentaţiei cadastrale şi a altor lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin ordin cu caracter normativ al directorului general al autorităţii naţionale competente, cu consultarea organismelor profesionale. În anul 2005, TI-România a fost sesizată de către un colectiv al unei instituții specializate din cadrul Ministerului Administraţiei și Internelor cu privire la conduita directorului general adjunct, care viza modul de gestionare a instituției și disfunctionalitățile create Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. În situaţia în care, la verificarea.

Direcţia investiţii - Ministerul Justitie

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa este o universitate europeană, care leagă ştiinţa şi cercetarea cu mediul de afaceri, venind în întâmpinarea nevoilor societății prin educație, Datorită experienței acumulate de-a lungul a 38 de ani de învățământ superior de stat şi a unei baze materiale la standarde europene. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE. AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI. MUNICIPIULUI BEIUȘ. CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE. Art.1- Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al Primăriei municipiului Beiuș și stabileşte regulile de funcţionare, politicile ,procedurile și atribuțiile din cadrul structurii organizatorice. Ulterior, din CRP s-au desprins câţiva gazetari, ce au înfiinţat Asociaţia Jurnaliştilor din România, care de astă dată să-i reprezinte pe salariaţi, nu pe patroni, şi să întocmească un alt Cod deontologic. Aşa mai merg lucrurile. * Din Consiliul de Onoare care m-a judecat au făcut parte Cristian Tudor Popescu şi Mihai. Densitatea IMM-urilor la 1000 de locuitori este de 10, ceea ce reprezintă 50% din media pe ţară (20 IMM-uri la 1000 locuitori) şi doar 20% faţă de media Uniunii Europene (50 de IMM-uri la 1000 locuitori). Acest lucru poate fi privit ca o oportunitate pentru crearea de noi afaceri Desfășoară activități de consiliere socială şi sprijin pentru copii, familie, alte persoane față de care care aceștia au dezvoltate relații de atașament, în vederea integrării familiale, sociale şi/sau socio-profesionale a beneficiarilor; ține evidenţa menţinerii legăturii cu părinţii/rudele/alte persoane faţă de care.

REGULAMENT de organizare şi funcţionare DADPP Petrosan

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 *** Republicată privind circulaţia pe drumurile publice Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2016 Cu toate că este a opta țară din UE în funcție de numărul total al angajaților care depind de exporturile Uniunii la nivel mondial, România a avut una dintre cele mai mici creșteri la acest capitol între 2000 - 2017, de 26 % (de la 1,1 milioane, la 1,4) Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate n perioada n care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data nregistrării n scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează n favoarea persoanei impozabile, prin nscrierea n primul decont de taxă.

Video: Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică