Home

Ajutor de minimis individual

Norme De Aplicare Ordonanta 4/2017 - jhjaskndWnioski o pomoc suszową 2018– pobierz formularz!

- 7 scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională; - 1 schemă de ajutor de minimis; - un ajutor de stat individual. Ministerul Finanţelor Publice administrează scheme de ajutor de stat în special în baza prevederilor comunitare având ca obiectiv dezvoltarea regională, urmărind în principal ART. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual Incubatorului de Afaceri Sfântu Gheorghe, Covasna, cu portofoliu mixt prin fondator Covimm Consulting SRL, având CUI 14878215, cu sediul în str. Presei nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitatea sa de deținător al Titlului de incubator de afaceri cu portofoliu. 7.3.3. Adoptarea schemei de ajutor de minimis/ajutorului ad-hoc 7.3.4. Transmiterea măsurii adoptate, spre informare, Consiliului Concurenței 8. Ajutorul de minimis 8.1 Baza legală 8.2. Pragul de minimis 8.3. Conceptul de întreprindere unică 8.4. Domeniul de aplicare 8.5. Cumulul ajutoarelor de minimis 8.6 - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis De minimis is a Latin expression meaning pertaining to minimal things, normally in the terms de minimis non curat praetor (The praetor does not concern himself with trifles) or de minimis non curat lex (The law does not concern itself with trifles), a legal doctrine by which a court refuses to consider trifling matters

Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depășește plafonul prevăzut de reglementările dreptului Uniunii Europene în vigoare (1) Prezenta procedurä instituie un ajutor de minimis individual în beneficiul S.C. Business Park Bistrita Sud S.R.L., C.U.I. 3073590, J06/624/2012, cu sediul în mun. Bistrita, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 6. (2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de Societatea Navrom Centru de Afaceri S.R.L. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020 . Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Puchean

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SPRIJINIREA START-UP-URILOR ŞI SPIN OFF-URILOR INOVATOARE acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele. Art.l. Se aprobä acordarea unui ajutor de minimis individual Societätii Tetarom S.A., administratorul parcului industrial TETAROM Ill, situat pe raza administrativ teritorialä a Comunei Jucu, in cuantum de 125.000 lei. Art.2. Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privin Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investiții de capital pentru sprijinirea IMM-urilor MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției şi asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de.

Art.l. Se aprobä acordarea unui ajutor de minimis individual Societätii Tetarom S.A., administratorul parcului industrial TETAROM Ill, situat pe raza administrativ teritorialä a Comunei Jucu, in cuantum de 120.000 lei. Art.2. Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privin SCHEM Ă DE AJUTOR DE MINIMIS proprie, în cadrul c ăruia cel pu ţin 30% din num ărul total de angaja ți cu contract individual de munc ă sunt persoane cu handicap, înfiin țat ă în cadrul proiectului și autorizat ă în condi ţiile Legii 448/2006 republicat ă, Art. 81

» Ce reprezinta ajutorul de minimis? Cine il poate primi

 1. imis care a fost acordat între 1 ianuarie 2007 și 30 iunie 2014 și care respectă condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 nu îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat și, prin urmare, este scutit de obligația de notificare.
 2. imis individual pentru S. Business Park Bistrita Sud S.R.L., ad
 3. imis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de

1 Ă Â A .230 privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către. A A A A A A A A S.R.L., societate în care onsiliul ocal al unicipiului angalia este acționar majoritar onsiliul ocal angalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020 Art. 27: Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, in formatul si in termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului conform art. 25 si 26 Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) a publicat pe site-ul instituţiei, pentru dezbatere publică, Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels c) nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente

Hotărârea nr. 62/202

Micii patroni pot depune, de astăzi, cereri pentru a obține un ajutor de minimis de la stat. Aceste ajutoare financiare se acordă sub formă de sume nerambursabile în procent 100% 1. Ajutor de minimis pentru înființarea culturilor agricole în toamna anului 2008 Producătorii agricoli persoane fizice și juridice active în producția primară de produse agricole, care exploatează suprafețe de teren arabil, individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege și înființează culturi î Ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, a decis anularea concursului de proiecte depuse de IMM-uri pentru obţinerea ajutorului de minimis (fonduri guvernamentale), ca urmare a problemelor apărute în procedura de depunere on-line a cererilor, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanţe din data de 28 august Daca un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare, suma maxima pe care o poate primi in cadrul Schemei nu poate depasi 800.000 euro/intreprindere unica, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 si 4.5. in cazul in care valoarea insumata a cererilor de. 5 locuri de muncă, din care cel puţin 2 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 de euro inclusiv Prezenta Hotărâre se aplica ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele cu excepţia celor prevăzute in Art. 1 alin. 1 din.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici ar putea beneficia de 200.000 euro ca ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutive, conform unui proiect al Ministerului Economiei. Conform referatului de aprobare al schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali, scopul prevăzut este de a sprijini. Microîntreprinderile și întreprinderile mici (IMM) vor putea beneficia de 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, prin Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels, conform unui proiect de act normativ postat pe site-ul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investiții de capital pentru sprijinirea IMM-urilor. Schema nu instituie direct măsuri de ajutor de minimis, ci prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice care investesc în societăți, conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea. în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; 7 locuri de muncă, din care cel puŃin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv

Este oficial! Fermierii vor beneficia de un nou ajutor financiar din partea Ministerului Agriculturii, sume importante de bani care să le sprijine activitatea. Mai exact, este vorba despre producătorii agricoli care desfășoară activitatea de creștere a porcilor și pentru care se s-a alocat un ajutor de minimis. Proiectul este deja publicat în Monitorul Oficial astăzi, [ Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui ajutor de minimis intrucat este realizata in vederea acordarii de facilitati fiscale persoanei fizice, in calitate de investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de stat prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de impozite Prin noua schemă de ajutor se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani după aceea 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 de euro până la 200.000 de euro inclusiv; 5 locuri de muncă, din.

HOTĂRÂREA NR 442/2020 privind aprobarea acordării unui

 1. imis de până la 200.000 euro. Din păcate, conform criteriilor de eligibilitate din Normele de aplicare ale Hotărârii 274/2013 care reglementează acordarea ajutoarelor.
 2. imis de la stat. Această facilitate se adresează firmelor care nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare
 3. imis pentru porci: 3.000 lei/cap de vier si 1.100 lei/cap scrofita. Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea schemei Ajutor de
 4. imis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels, conform unui proiect de act normativ postat pe site-ul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), potrivit Agerpres
 5. imis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv
 6. imis acordate per stat membr u prevăzută în anexa II. 2. Ar ticolul 3 se înlocuiește cu ur mătorul text: Ar ticolul

HOTĂRÂREA NR 116/2021 privind aprobarea schemei de ajutor

Perioada estimatä în care se vor efectua plätile ajutorului de minimis: pânã la finalul anului 2016. F. Bugetul schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis Schemele de minimis pentru sprijinirea înfiintärii si dezvoltärii întreprinderilor mici 9 - 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv analizat Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru Clubul Sportiv Petrolistul Boldesti am constatat urmatoarele. prin Hotararea Consiliului Local nr.1 19/24.08.2Dl() a fost aprobata asocierea orasului Boldesti-Scaeni cu Clubul Sportiv Petrolistu Prin exceptie de la aceste prevederi, o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, individual sau in comun, de intreprinderea in cauza Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de tauri de reproductie din rase specializate de carne prevazute in anexa nr. 1, beneficiarii, asa cum sunt prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa detina minimum 40 capete de vaci si/sau vitele si/sau juninci pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona.

Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei: - cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în. Programul national de digitalizare a IMM-urilor, finantat din fonduri europene, firmele din Romania vor avea la dispozitie 150.000.000 Euro pentru dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice sau pentru digitalizarea propriilor afaceri Finantare inedita: Guvernul vrea sa instituie o schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali George Marinescu / 08:36, December 9, 2016 Guvernul a stabilit joi, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investitii de capital pentru.

De minimis - Wikipedi

 1. imis individual potrivit schemei de ajutor de
 2. ima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de
 3. imis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels, conform unui proiect de act normativ postat pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)
 4. imis individual potrivlt schemei de ajutor de
 5. imis trebuie acum să facă dovada creării şi menţinerii a cel puţin şapte noi locuri de muncă. Până acum nu exista o astfel de constrângere.
 6. imis de 25 de lei pe familia de albine. Suma totală alocată anul trecut pentru această schemă de ajutor a fost de 37.651.700 lei. Au depus cerere pentru a beneficia de sprijin un număr de 16.296 apicultori, pentru un total de 1.506.068 familii albine. Source lin
 7. imis, in valoare totala de 900 de milioane de lei. Sprijinul financiar va.

Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de IMM instituita prin HG 274/ 2013 Posted on 11-11-13 In data de 30 octombrie 2013, fost adoptat Proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind cordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijloci Ministerul Finantelor a pregatit o noua schema de ajutor de minimis prin care se intentioneaza sustinerea in continuare a IMM-urilor in vederea realizarii de investitii si incurajarii participarii active a acestora la redresarea economiei romanesti prin crearea de noi locuri de munca. Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finantare este 2013-2014 Tag: minimis. Categories Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi. Printr-o nouă schemă de ajutor!. AJUTOR DE MINIMIS. Ca urmare a repetatelor amanari ale sesiunii de minimis si a neregulilor semnalate in cazul sesiunii dezastruoase de inregistrare online din luna august, in data de 11 noiembrie 2013 Guvernul a adoptat HG 848/2013 care aduce ultimile modificari la HG 274/2013 privind acordarea ajutorului de minimis, administrat acum de Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Consilierii judeteni au aprobat in sedinta ordinara de saptamana trecuta un proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare. Valoarea ajutorului se ridica la suma de 200.000 lei, care va fi acordata in doua transe. Vezi mai jos cum arata o parte din proiectul.

Ajutoare de minimis pentru IMM- afla daca esti eligibil

 1. istrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de
 2. imis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 890.000 lei/anual. Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de
 3. imis privind stimularea inovării și producției pentru combaterea efectelor pe care le are răspândirea virusului SARS-CoV-2. Programul, în valoare de 15 milioane de lei, este destinat universităților, centrelor de cercetare acreditate și companiilor, în limita a.
 4. imis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 890.000 lei/anual. Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de
 5. imis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de

Ajutoarele de minimis pentru IMM-uri. Ajutorul de minimis reprezinta un ajutor de stat propus ca metoda de incurajare a intreprinderilor micro, mici si mijlocii si se concretizeaza sub forma unor finantari acordate dupa o serie de verificari ale criteriilor de eligibilitate. Sumele maxim alocate in aceasta directie sunt in valorea de 100 000. Pot beneficia de ajutor de stat/ ajutor de minimis, intreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consortiilor de intreprinderi prin intermediul unei intreprinderi lider, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: Sunt inregistrate in Romania potrivit Legii nr Prin noua schema de ajutor de minimis se introduce conditia de a crea pana la finalizarea investitiei si de a mentine pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei: cinci locuri de munca , din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor.

Dms_P1_f2 Wniosek o przyznanie | druk, formularz online

Premieră: Ajutoare de stat pentru stimularea investitorilor de tip business angels. Guvernul a stabilit joi, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investiţii de capital pentru sprijinirea IMM-urilor. Schema nu instituie direct măsuri de ajutor de. Ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine din rasele Bazna şi Mangaliţa În Monitorul Oficial nr. 375/11.05.2020 a fost publicată H.G. nr. 365/07.05.2020 prin care se instituie o schemă de ajutor de minimis având ca scop aplicarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa ridică suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de 3 ani fiscali consecutivi la un nivel care să depăşească pragul de 200.000 euro, echivalent în lei. (2) Ajutorul nu poate fi fracţionat pentru a se încadra în pragul maxim admis. (3) Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de Formulare de depunere a cererilor. Model cerere de solicitare a înregistrării în SIRASM. Formular de raportare a ajutoarelor de minimis. Formular special de notificare a schemelor de ajutor pentru cercetare, dezvoltare si inovare. Formular special de notificare a ajutorului individual pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

Schemă de ajutor de minimis pentru stimularea

(2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului. CAPITOLUL VII: Beneficiari Art. 11 (1) Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt întreprinderi care aplică individual schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurenţei. 6) Sumele acordate ca ajutor în limitele pragului de minimis, prevăzut la art. 3 din Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, pot proveni de la orice autoritate publică sau alte organisme (furnizori) care acţionează la nivel naţional, regional sau local

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start -up Nation. Obiectivul Programului . Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin. Cei care vor să dezvolte o mică afacere şi au idei, dar le lipsesc resursele financiare au o şansă în plus prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis care să-i stimuleze pe cei cu bani să investească pentru sprijinirea IMM-urilor, informe Ajutor de Minimis 2013. Având în vedere obiectivele strategice ale Programului de Guvernare 2013-2016 de încurajare a investiţiilor cu scopul urgentării reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, de susţinere în continuare a mediului de afaceri, de refacere a atractivităţii investiţionale a.

UPS: Small Quantity / Excepted Quantity (49 CFR)

subvenției (conform Schemei de ajutor de minimis Diaspora START-UP), din cadrul contract individual de munca pentru noii angajati stat de plata pentru noii angajati factura fiscala / factura fiscala proforma detaliata, pe componente si pretur SCHEM Ă DE AJUTOR DE MINIMIS proprie, în cadrul c ăruia cel pu ţin 30% din num ărul total de angaja ţi cu contract individual de munc ă sunt persoane cu handicap, infiintata în cadrul proiectului si autorizata in condi ţiile Legii 448/2006 republicat ă, Art. 81

Expense vs Capitalization: Understanding the Final "Repair

EUR-Lex - 32013R1407 - EN - EUR-Le

Normas de origen

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa ordinară, în ziua de 30 mai 2019, de la ora 11.00. Între cele 17 proiecte de pe Ordinea de zi se află și acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social la Societatea Drumuri și Poduri Locale AlbaSA. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 1 deşi legea le cere să sporească numărul lor. Conform ultimei variante a H.G. nr. 274/2013, prin schema de ajutor de minimis se introduce condiţia de a menţine locurile de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum trei ani de la finalizarea investiţiei. nüsurii de ajutor de minimis, are încärcärii Reõistrul oeneral al ajutoarelor de stat acordate Romània (ReoAS) a prezentei procedurii de minimis in termen de zile de la data a acesteia. Contractele, actele de plätile. obliõatiile de recuperare a aiutoarelor si ran-ibursarea acestel nüsuri se vor incarca în ReaA

desfăşurate de societate pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care societatea şi-a încetat activitatea. ART. 7 Măsurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de prezenta lege vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei Până în data de 10 octombrie 2016, Direcția pentru Agricultură Teleorman primește cererile producătorilor agricoli eligibili să primească ajutor de minimis pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne și lapte, conform HG. nr. 638/31.08.2016 Joi, consilierii locali vor dezbate un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru SC Tehnopolis SRL. Concret, ajutorul va însemna scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate de societate pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 Plata ajutorului de minimis se face prin intreprinderile angajatoare conform contractului de finantare semnat intre Societate, Absolvent si Departament; Contractul individual de munca cu absolventul trebuie sa fie incheiat pe o perioada de minim 1 an iar data semnarii trebuie sa fie ulterioara datei de semnare a contractului de finantare

Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate

PFRON INF-O-PR Formularz informacji | druk, formularz onlineRegistrul Unic de Control Acte Necesare Pentru Eliberare

Studiu de caz: Ajutor de minimis pentru dezvoltarea si

 1. Schema de ajutor de minimis pentru stimularea
 2. 200.000 euro ca ajutor de minimis pentru stimularea ..
 3. PROCEDURA de implementare a schemei transparente de ajutor
 4. Ajutoare nerambursabile pentru micii patroni - Monitorul
 5. Scandal la acordarea granturilor minimis Epoch Times Români
 6. Procedura de implementare a schemei de ajutor pentru
 7. O noua schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri